Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน
โดยติดต่อลงทะเบียนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
น.ส.พีระลักษณ์ ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการและวิจัย
โทร.0-2684-5310 โทรสาร.0-2684-5322
E-mail: piraluk@outlook.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnnanurse.org และ www.brkidney.org"

งานประชุมวิชาการ
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 10
เรื่อง "การป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย"
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558
เวลา 07.30 - 12.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคไตแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน
การดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ท่านสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-5000 ต่อ 5310,5323