Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

งานประชุมวิชาการ
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 11
เรื่อง "เรื่อง อยู่กับไตเทียมอย่างมีคุณค่า และเป็นสุข"
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
เวลา 07.30 - 12.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน
ปิดรับลงทะเบียนครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคไตแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน
การดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ท่านสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-5000 ต่อ 5310,5323