Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง “เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย Digital mammogram และ Ultrasound โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เริ่ม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
เรื่อง “เรื่อง กินอย่างไรไตแข็งแรง ห่างไกลโรคอ้วนและเบาหวาน”
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์: หลักสูตร : “ Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician ” (HET)

"ดาวโหลดใบสมัคร"เรื่อง “ชีวิตใหม่กับไตใหม่ : ความหวังอันสูงสุดของผู้เป็นโรคไต”

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ตำแหน่งบัญชีเจ้าหนี้ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี
- เพศ ญ อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
- ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- รับผิดชอบบริหารงานด้านการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโนบาย
- ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารซื้อ พร้อมบันทึกบัญชีตั้งหนี้
- จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารระบบเบิก – จ่ายเงินสดย่อย
- สามารถตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1/3/53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
- กระทบยอดคงเหลือเจ้าหนี้ระหว่าง Aging Report กับ GL (ประจำเดือน)
- รับวางบิล จ่ายเช็ค (ประจำเดือน)
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งนักรังสีเทคนิค (X-Ray) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขารังสีเทคนิค
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
- มีสุขภาพกายและจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี
- มีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดหน้าที่ :

- การตรวจเอกซ์เรย์ทั่วไป CT Scan, MRI การตรวจพิเศษต่าง ๆ การดูแลข้อมูลความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษ
- ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย
- การประสานงานกับรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด
- ดูแลควบคุมเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย