Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 8
เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยสูงวัย ให้สุขภาพดีทั้งไต และหัวใจ"