Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี พ.ศ.2559
ของสมาคมพยาบาลโรคไต ร่วมกับ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เรื่อง “ How to improve the quality of care in hemodialysis ? ”
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


โครงการประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ทั่วไป พยาบาล และเภสัชกร
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค (X-Ray) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขารังสีเทคนิค
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
- มีสุขภาพกายและจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี
- มีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดหน้าที่ :

- การตรวจเอกซ์เรย์ทั่วไป CT Scan, MRI การตรวจพิเศษต่าง ๆ การดูแลข้อมูลความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษ
- ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย
- การประสานงานกับรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด
- ดูแลควบคุมเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย