Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

งานประชุมวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้ง10 เรื่อง "การป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย" ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 - 12.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคไตแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน การดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ท่านสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-5000 ต่อ 5310,5323