Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ความเป็นมา

ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมูลนิธิ ที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไต ว่า

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นแก่คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี เพราะเป็นกำลังใจที่ทำให้ก่อตั้งโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ได้สำเร็จ

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ ที่มีพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ด้วย โดย กองทัพบกได้ยินดีมอบสิทธิการใช้ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน 13 ไร่ ของกรมแพทย์ทหารบก บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ ถนนพญาไท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้