Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

วิสัยทัศน์

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร  ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในทุกช่วงอายุอย่างเป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพ
ศึกษาหาแนวทางป้องกัน และชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรัง
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตทั้งในด้านการป้องกันและการดูแลรักษา
ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต