Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

รายนามคณะกรรมการสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธาน
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธาน
3. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ รองประธาน
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฏ์ สิตปรีชา กรรมการ
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการ
6. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ
7. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการ
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สุพจน์ วุฒิการณ์ กรรมการ
10. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุพัฒน์ วาณิชย์การ กรรมการ
11. ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกรียง ตั้งสง่า กรรมการ
12. นายแพทย์ ชาตรี บานชื่น กรรมการ
13. พลเอกนายแพทย์ ชูศิสป์ คุณาไทย กรรมการ
14. พลโทแพทย์หญิง สุรีย์พร คุณาไทย กรรมการ
15. นายแพทย์ ศัลยเวทย์ เลขะกุล กรรมการ
16. นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการ
18. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ กรรมการ
19. นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กรรมการ
20. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการ
21. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการ