Slide 34 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
ติดต่อ กรภัทร งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-765-3373
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08:00 น.-17:00 น.
E-Mail : korrapat.t@brkidney.org

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีแพทย์และ AP จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบัญชี
- เพศ หญิงอายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทกงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือล้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะของทางโรงพยาบาล
รายละเอียดหน้าที่ :
- จัดทำเอกสาร การตั้งหนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์
- จัดทำใบสำคัญจ่ายของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแพทย์ทั้งหมด
- จัดทำรายงานภาษีของแพทย์ทั้งหมด 40(6) , 40(2) จัดเก็บเอกสารแพทย์ทั้งหมด
- นำส่ง ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.1ก. ของแพทย์ประจำเดือน ประจำปี
- ตัดเช็คในระบบเมือเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังผ้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี
- มีความระเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตัง้ ใจทา งาน และตรงต่อเวลา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Microsoft Word , Excel)
- หากมีประสบการณ์ทา งานด้านคลังผ้าของโรงพยาบาล โรงแรม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดหน้าที่ :
- เช็คจา นวนผ้าเพื่อทา การจดบันทึกส่งยอดให้กับทางโรงซักผ้า
- วางแผนการจัดผ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละแผนก พร้อมลงบันทึกสถิติผ้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- จัดทำรายงานประจา เดือนเกี่ยวกับผ้า เช่น จำนวนผ้า ผ้าแก้ไข ผ้าค้างส่ง ผ้าซ่อมแซม ให้ตรงกับยอดที่ส่งโรงซัก
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานทัง้ ภายใน – ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งพนักงานขับรถ Ambulance จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดหน้าที่ :
- บริการต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล
- สามารถปฏิบัติการงานทางการพยาบาลด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เปลตัก และจานวนอ๊อกซิเจนเป็นต้น
- สามารถขับรถ Ambulance เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ เช่น รถตู้โดยสาร และมีความรู้เส้นทางใน กทม.และปริมณฑล จะได้รับการพิจารณา
- มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance โรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- เพศ ช/ ญ อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีสุขภาพกายและจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
- ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี
รายละเอียดหน้าที่ :
- จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำการใช้ยา
- ตรวจสอบการสั่งจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN) (Practical Nursing) 10 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nursing)
- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 19-25 ปี
- มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดหน้าที่ :
- งานบริการรับผู้ป่วยใหม่ จัดเตรียมเอกสาร ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- การบริการผู้ป่วยใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นภายใต้การควบคุมของพยาบาล
- ช่วยเตรียมของใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ / การพยาบาลในแผนก
- ช่วยเหลือพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น
- ให้การบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ OPD-ER,IPD,ICU และ OR (รับหลายอัตรา)
คุณสมบัติ:
- สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาพยาบาล
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารทางการพยาบาล, การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทางานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดหน้าที่ :
- ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย จานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- อายุ 20 ปีขึ้นไป - เพศชาย
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทางานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดหน้าที่ :
- บริการต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล
- สามารถปฏิบัติการงานทางการยาบาลด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เปลตัก และจานวน อ๊อกซิเจน เป็นต้น.
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค (X-Ray) จานวน 4 อัตรา (***ด่วนที่สุด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และการสื่อสารดี - มีบุคลิกภาพดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์ด้านงานรังสีวินิจฉัย/รังสีเทคนิคโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทางานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
รายละเอียดหน้าที่ :
- สามารถในการถ่ายภาพรังสีแบบทั่วไป (General X-Ray และ Portable X-Ray) ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Flu OR หรือ C-arm ถ่ายภาพทางรังสีได้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งในแบบซับซ้อน และไม่ซับซ้อนได้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ : - ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจาปี ปีละ 2 ครั้ง
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
- ค่ารักพยาบาลสาหรับพนักงาน และส่วนลดสาหรับครอบครัว
- เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตาแหน่งงาน
- มีหอพักสวัสดิการ