Slide 34 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
แผนกทรัพยากรบุคคล ขอปิดการรับสมัครงานชั่วคราว
ทั้งนี้แผนกทรัพยากรบุคคล จะแจ้งทำการเปิดรับสมัครงาน
ให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
ติดต่อ กรภัทร งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-765-3373
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08:00 น.-17:00 น.
E-Mail : korrapat.t@brkidney.org

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
** ต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ**
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาเอกสารขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ** กรณี มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล **
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาทะเบียนผลกำรเรียน (Transcript)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานผู้ช่วย
7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (License) สำหรับพยาบาล, เภสัช, รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด,
(ถ้าสมัครในตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสหวิชำชีพ
9. สำเนาใบรับรองกำรผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ำมี)
10. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน
(กรณีมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน จำเป็นต้องใช้)
11. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
12. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
13. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะตำแหน่งงาน
14. ปากกา**

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีแพทย์และ AP จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สำขำบัญชี
- เพศ หญิงอายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทกงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือล้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะของทางโรงพยาบาล

รายละเอียดหน้าที่ :
- จัดทำเอกสาร การตั้งหนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์
- จัดทำใบสำคัญจ่ายของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแพทย์ทั้งหมด
- จัดทำรายงานภาษีของแพทย์ทั้งหมด 40(6) , 40(2) จัดเก็บเอกสารแพทย์ทั้งหมด
- นำส่ง ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.1ก. ของแพทย์ประจำเดือน ประจำปี
- ตัดเช็คในระบบเมือเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งพยาบาลเฉพาะทำงาน TX-Nurse Coordinator จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถอยู่เวร On Call 24 ชม. ได้

ตำแหน่งพยาบาลเฉพาะทำงาน TX-Nurse Coordinator จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถอยู่เวร On Call 24 ชม. ได้
- เมื่อมาทำงานและศูนย์บริจาคอวัยวะฯ เปิดอบรม ทาง รพ. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ต้องส่งไปอบรม และจะกลับมา ท างานอยู่เวร On Call ได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- เพศ หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้(เช้า-บ่าย-ดึก)
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือล้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะของทางโรงพยาบาล
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

รายละเอียดหน้าที่ :
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายคนไข้
- จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จออกหน่วย / ใบเสร็จย่อย
- จัดทำตารางเวณของแต่ละเดือนให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่และภาระงาน
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสารเบิกตามสิทธิต่าง ๆ ของคนไข้
- ตอบข้อซักถามคนไข้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ตรวจนับเงิน / ส่งเงิน ในแต่ละวันให้ถูกต้องครบถ้วน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย