Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าววิชาการ

ข้อมูลความรู้ "อิสระของชีวิตกับการล้างไตทางช่องท้อง" บทความโดย นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์

เทปวิดีโอ โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไตสู่ประชาชน ครั้งที่ 1
เรื่อง โรคไต : ป้องกันได้ รักษาได้ ถ้ารู้วิธี

โครงการป้องโรคไตเรื้อรัง


ทิศทางการวิจัยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย