Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

วิสัยทัศน์

      สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร  ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

       ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในทุกช่วงอายุ  อย่างเป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพศึกษาหาแนวทางป้องกันและชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรัง สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ทั้งในด้านการป้องกันและการดูแลรักษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ   ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต