Slide 1 Slide 2 Slide 34 Slide 38 Slide 5 Slide 6 Slide 7

รายนามคณะแพทย์

อายุรแพทย์โรคไต

1. ศ.พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ

3. พญ.สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ

5. ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

7. นพ.บุญธรรม จิระจันทร์

9. พญ.สุพัตรา กาญจนากร

11. นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์

13. นพ.สุธีระ ทองประไพ

15. พญ.ประภา พัตราภรณ์พิศุทธิ์

17. พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

19. รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

21. พญ.อัญชลี เทียมสิงห์

23. นพ.จารุวิทย์ ศศิสกุลพร
2. ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

4. ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

6. รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

8. พญ.กชรัตน์ วิภาสธวัช

10. นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์

12. นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

14. พญ.บงกช สุรัติชัยกุล

16. นพ.พิชา ยินเจริญ

18. พญ.เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์

20. พญ.วรรณิยา มีนุ่น

22. นพ.ศิรวิทย์ บัณฑรวรรณ

24. พญ.ขนิษฐา เธียรกานนท์


 

กุมารแพทย์โรคไต

1.พลตรีหญิง รศ.พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

 

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

1. พลเอก ประสาท เหล่าถาวร

2. พ.อ.รศ.นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ

3. พญ.ขวัญหทัย มโนสุดประสิทธิ์

4. นพ.บุญชู ศรีชัยเวทย์

5. รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์

6. นพ.วันชาติ นำประเสริฐชัย

7. นพ.ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล

8. พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน

9. พญ.ชนากานต์ จิราธิยุต

10. พญ.ศศินี ศรีมาชัย

 

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์และเบาหวาน

1. พญ. ปฐมา จรรย์แสงผ่องสุวรรณ์

2. พญ. นวพร นภาทิวาอำนวย

 

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

1. รศ.นพ.บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

 

ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

1. ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์

 

ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา

1. นพ.ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท

 

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

1. นพ. คมสัน ลีธนาภรณ์

2. นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ

ศัลยแพทย์หลอดเลือด

1. พ.ต.ต.นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์

2. นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

3. พ.ท.นพ.อนุชา พาน้อย

4. พ.ต.ต.นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

5. นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน

6. นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์

7. นพ.หลักชัย วิชชาวุธ

8. นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส

9. นพ.จักรชัย บุณยวณิชย์

10.พญ.จิราภรณ์ ตันฑ์พรชัย

 

รังสีแพทย์

1. พญ.พรพิไล โอฬาระชิน

2. นพ.ปิยบุตร บุญมี

 

วิสัญญีแพทย์

1. พญ.นันทรัตน์ ชีวะก้องเกียรติ

2. นพ.ชำนิ ประเสริฐช่วง

3. พญ.สพรักษ์ พึ่งพา

 

อายุรแพทย์ระบบประสาท

1. นพ.รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

1. นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์

 

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

1. นพ.สุรพงษ์ มาศรังสรรค์

 

แพทย์ หู คอ จมูก

1. นพ.จิรวัฒน์ แม้นศรีสม

 

แพทย์ ฝังเข็ม

1. นพ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย

 

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

1. ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

2. พญ.ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์

3. พญ.สุรีย์พร แจ้งศิริกุล

4. ผศ.นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

 

อายุรแพทย์แพทย์โรคผิวหนัง

1. พญ.สุพิชชา กมลรัตนกุล

2. พญ.ญาดา สุพรรณคง

3. พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

 

จักษุแพทย์

1. นพ. มงคล ธาดารติ

2. นพ. สุขุม ศิลปอาชา

3. พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์

4. นพ. จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง

5. พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ

 

อายุรแพทย์โรคเลือด

1. นพ.ปิยะณัฐ มหานุภาพ

 

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

1. พญ.ภัทราภรณ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์

2. พญ.นิรดา ศิริยากร

3. นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

4. พญ.ไพลิน มหาพรรณ

 

จิตแพทย์

1. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.