Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ความเป็นมา

     เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. 2550 คุณหญิงวรรณา และ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี    มีความประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวโรกาสดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการปรึกษาหารือกับแพทย์หลายสถาบัน และเห็นพ้องต้องกันว่า โรคไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โรคหนึ่งในประชาชนไทยและ เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นอย่างมาก

    โดยได้ข้อสรุปว่าจะก่อตั้งสถาบันโรคไต เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอย่างครบวงจร ตลอดจนมีการวิจัย และ พัฒนาเพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ในประชาชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้  คณะผู้ดำเนินการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานชื่อ  สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และ ได้ก่อตั้ง  มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 28  กันยายน พ.ศ.2550 เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น 

วัตถุประสงค์

    ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไต ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์   สร้างและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด