Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
    สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
    ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในทุกช่วงอายุอย่างเป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพ ศึกษาหาแนวทางป้องกัน และชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรัง สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตทั้งในด้านการป้องกันและ การดูแลรักษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต