Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

จดหมายเชิญประชุม"คลิ๊ก"

กำหนดการ"คลิ๊ก"


ด้วยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

จะดำเนินการทำลายเวชระบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ

ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หากผู้ป่วยท่านใดมีความประสงค์จะใช้ข้อมูลในเวชละเบียนดังกล่าว

สามารถติดต่อเพื่อทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเองได้

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕


หมายเหตุ : การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น

หากต้องการตรวจเฉพาะเจาะจง อาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติม

หากมีการตรวจนอกเหนือจาก Package อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล