Slide 34 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน

ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
ติดต่อ กรภัทร งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-765-3373
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08:00 น.-17:00 น.
E-Mail : [email protected]

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ** กรณี มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล **
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาทะเบียนผลการเรียน (Transcript)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานผู้ช่วย
7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (License) สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักรังสีเทคนิค,
  นักกายภาพบำบัด (ถ้าสมัครในตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสหวิชาชีพ
9. สำเนาใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
10. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน
 ( กรณีมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน จำเป็นต้องใช้ )
11. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
12. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
13. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะตำแหน่งงาน

** ต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ**

สวัสดิการ

1. ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
2. ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
6. ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
7. เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
8. มีหอพักสวัสดิการ


ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปวช / ปวส สาขา ไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ อิเล็คทรอนิคส์, แมคคาทรอนิคสฺ์,
เครื่องกล, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ขยันและตรงต่อเวลา
- มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 0-3 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MS Office (Word/ Excel) และอุปกรณ์สำนักงานได้
- ขยัน อดทน มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปี*** ถ้าเคยทำงานสาย รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงยกเครื่อง ตามตารางการซ่อมบำรุงไฟฟ้า
-รับผิดชอบกิจกรรมการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง บริการบำรุงรักษา และ
การซ่อมแซมภายใต้การดูแลของวิศวกรอาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิค
และคู่มือการบำรุงรักษา
- ตรวจเช็ค ตรวจสอบ จดบันทึกข้อมูล ทำรายงาน PM / CM / Overhaul
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ดำเนินการและช่วยเหลือในการบำรุงรักษาแก้ไข
- ประสานงานและดำเนินการบริการ และแก้ไขปัญหา ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรเครื่องกล
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office (Word/ Excel) และอุปกรณ์สำนักงานได้
- ขยัน อดทน มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ขยันและตรงต่อเวลา
- ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปี *** ถ้าเคยทำงานสาย รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงยกเครื่อง ตามตารางการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
-รับผิดชอบกิจกรรมการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง บริการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมภายใต้
การดูแลของวิศวกรอาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคและคู่มือการบำรุงรักษา
- ตรวจเช็ค ตรวจสอบ จดบันทึกข้อมูล ทำรายงาน PM / CM / Overhaul
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- วางแผน บริหาร ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา เชิงป้องกันให้กับเครื่องจักรในสายการผลิต สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หาแนวทางป้องกันปัญหาการหยุดชงัก (Break down) ของเครื่องจักร
- ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานในการปฎิบัติงานด้านวิศวกรรม เช่น การรับตรวจตามระบบข้อกำหนด ระบบมาตรฐานแรงงาน ระบบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- พัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายงานด้านวิศวกรรม
- ประสานงานและดำเนินการบริการ และแก้ไขปัญหา ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วยและยานพาหนะ 10 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- มีใบขับขี่กรณีตำแหน่งขับรถรับส่งยานพาหนะ**
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานและเข้ากับผู้อื่นได้
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รู้จักสังเกตุ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาล และภายนอก โรงพยาบาล
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สุภาพ อ่อนน้อมสร้างความประทับใจและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
- ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
- สามารถขับรถบริการรับ ส่ง ผู้ป่วย
- ประสานงานแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ห้องผ้า จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ช/ ญ อายุ 25 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รู้จักสังเกตุ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- มีความรู้และความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดและห่อผ้าสำหรับห้องผ่าตัด
- ดูแลและควบคุมระบบการรับ - ส่ง ผ้าต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และโรงซัก
- ตรวจสอบผ้า - ตรวจนับ และควบคุมStock
- รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่ายผ้ารายงานหัวหน้างาน
- เก็บและแยกผ้าเปื้อนตามแผนกต่าง ๆ
- จัดเตรียมผ้าสำหรับเบิกจ่ายพนักงาน
- พับผ้าและเก็บผ้าเข้าห้องเก็บผ้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำมาใช้
- ประสานงานแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ช/ ญ อายุ 22 ขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี(ในการประสานงานระหว่างแผนก) มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบครอบ
สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้ และมีทัศนคติที่ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รู้จักสังเกตุ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

รายละเอียดหน้าที่ :

- เตรียมความพร้อมให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เอกสารและของใช้สำนักงาน
- ปฏิบัติงานด้านรับโทรศัพท์นัดหมาย ยืนยันการนัดหมาย การเลื่อน/ยกเลิกนัดหมายของผู้ป่วย
และยืนยันการออกตรวจ การเลื่อน/ยกเลิกการตรวจของแพทย์
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ เตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยรับใหม่
- บริการนำผู้ป่วยส่งตรวจตามแผนก
- ปฏิบัติงานด้านเดินรับยา ประสานงานแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ธุรการงานคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ช/ ญ อายุ 25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MS Office (Word/ Excel/ PowerPoint)
และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความคิดเชิงบวก และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- จัดทำ ควบคุมระบบเอกสารงานคุณภาพภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุมบันทึกภายใน และดูแลหนังสือเข้าออกของศูนย์คุณภาพ
- ประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ และจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/ผู้ให้รหัสโรค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และเข้าใจการให้รหัสโรค ICD-9 และ ICD-10-TM
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MS Office (Word/ Excel/ PowerPoint) และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความคิดเชิงบวก และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี /> - มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านบันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 ในสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตราฐานของICD-9 และ ICD-10-TM
- ตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐาน และประสานงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข และเก็บข้อมูลจัดทำรายงานข้อมูลสถิติโรครายวัน
- ให้บริการข้อมูลเวชระเบียน และสถิติประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเก็บรวมรวมสถิติต่าง ๆ และจัดทำงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้
- ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้
- จัดทำรายงานสถิติทางการแพทย์
- บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี รอบคอบ มีทักษะด้านการสื่อสาร
- ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก เพี่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน จป.วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย
- วุฒิ ปวส. ต้องมีใบรับรองการเป็น จป. วิชาชีพ และขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการแรงงาน**
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office (Word/ Excel/ PowerPoint) และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ซมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดเชิงบวก และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในอาคารสูง ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดประชุม แนะนำความปลอดภัยให้กับพนักงานองค์กร
- วิเคราะห์ประเมินงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจัดทำคู่มืองานความปลอดภัยในอาคารสูง
- ดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี เช่น แผนอัคคีภัย / อุทกภัย / แผ่นดินไหว และอื่นๆ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ด้านตรวจสุขภาพ – ฉีดวัคซีนให้กับองค์กรต่าง ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รู้จักสังเกตุ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือร้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

- ดูแลจัดทำรายงานทรัพย์สินโรงพยาบาล และออกรหัสทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของทางโรงพยาบาล
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับแผนการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนนอกสถานที่ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้
- ประสานงานข้อมูลการตรวจสุขภาพให้กับแผนกผู้ป่วยนอก การเงิน เวชระเบียน บัญชี
- ประสานงานแผนกต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- มีสุขภาพกายและจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
- ซื่อสัตย์ สุจริตในงาน
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 2 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

- จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำการใช้ยา
- ตรวจสอบการสั่งจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค (X-Ray) จำนวน 4 อัตรา (ด่วนที่สุด) พร้อมเริ่มงานทันที
คุณสมบัติ:

- สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีบุคลิกภาพดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์ด้านงานรังสีวินิจฉัย/รังสีเทคนิคโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

- สามารถในการถ่ายภาพรังสีแบบทั่วไป (General X-Ray และ Portable X-Ray) ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Flu OR หรือ C-arm ถ่ายภาพทางรังสีได้ถูกต้องตามหลัก
 วิชาชีพ
- สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งในแบบซับซ้อน และไม่ซับซ้อนได้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ OPD-ER,IPD,ICU,OR หลายอัตรา (ด่วน ! พร้อมเริ่มงานทันที)
คุณสมบัติ:

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ,
 การบริหารทางการพยาบาล,การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม (HD)(ผ่านการอบรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
(ด่วน ! พร้อมเริ่มงานทันที)

คุณสมบัติ:

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น ผ่านการอบรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

งานที่รับผิดชอบ

- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN)(PracticalNursing) หลายอัตรา (พร้อมเริ่มงานทันที)
คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nursing)
- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 19 - 25 ปี
- มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 2 ปี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

- งานบริการรับผู้ป่วยใหม่ จัดเตรียมเอกสาร ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่
 เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- การบริการผู้ป่วยใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นภายใต้การควบคุมของพยาบาล
- ช่วยเตรียมของใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ / การพยาบาลในแผนก
- ช่วยเหลือพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น
- ให้การบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการไตเทียม (ด่วนที่สุด พร้อมเริ่มงานทันที)
คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช./ปวส.)
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี
- มีความระเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Microsoft Word , Excel)
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการของโรงพยาบาล โรงแรม
 หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ (เข้างานเช้าได้)

รายละเอียดหน้าที่ :

- คียร์ / บันทึกข้อมูลลงระบบ
- จัดเก็บข้อมูลลงระบบ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายใน – ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย