โรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-765-3000