Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

กิจกรรมภายใน

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 20
เรื่อง "ผู้หญิงไทย ไตแข็งแรง"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 17
เรื่อง "ความสำคัญของวัคซีน ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และผู้เป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 13
เรื่อง "โรคไตในแม่และเด็ก วิธีป้องกันและรักษา"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 12
เรื่อง "ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ ไตและหัวใจไม่เสื่อมไว"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 11
เรื่อง "อยู่กับไตเทียมอย่างมีคุณค่า และเป็นสุข"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 10
เรื่อง "การป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 9
เรื่อง "ยา อาหารเสริม สมุนไพร และสารพิษต่าง ๆ กับไต"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 8
เรื่อง "การดูแลผู้สูงวัย ให้สุขภาพดีทั้งไตและหัวใจ"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 7
เรื่อง "กินอย่างไรห่างไกลโรคเกาต์ และโรคนิ่วในไต"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 6
เรื่อง "เบาหวานรักษาได้ ห่างไกลโรคไตและโรคหัวใจ"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 5
เรื่อง "กินอย่างไรให้ไตแข็งแรง"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 4
เรื่อง "การดูแลรักษาโรคไตจาก เอส แอล อี ในศตวรรษที่ 21"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 3
เรื่อง "อยู่กับไตเทียมอย่างเป็นสุข และมีคุณค่า"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 2
เรื่อง "การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ภัยเงียบของโรคไต"

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 1
เรื่อง "โรคไตป้องกันได้ รักษาได้ ถ้ารู้วิธี"