ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

พุทธศักราช 2549 ประชาชนชาวไทยเฉลิมฉลองพระราชพิธี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อย่างยิ่งใหญ่   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว จึงปรึกษากับคณะแพทย์ผู้ส่งคุณวุฒิในสาขาต่างๆหลายท่าน เพื่อทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป มีความเห็นพร้อมกันว่าจะจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับโรคไต ซึ่งจากสถิติมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงควรจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมา ดูแลโรงพยาบาลซึ่งจะมีบทบาททั้งในด้านการป้องกันรักษา อบรมวิชาการและการวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม แก่มูลนิธิ และโรงพยาบาลที่จะจัดตั้งว่า สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ นามอันเป็นมงคลยิ่งมีประกอบด้วยส่วนหนึ่งของพระปรมาภิไธยและสร้อยพระนามสมเด็จพระเจ้าพิมเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงมีคุณูประการด้านการรักษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคไต

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคมพุทธศักราช 2553 ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ 2556 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกองทัพบกมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุจำนวนกว่า 12 ไร่บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกเป็นที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทยรวมทั้งอาคารหอพักพยาบาลการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่วันอังคารที่ 4 กันยายนพุทธศักราช 2555 เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ห้อง ICU ห้องฉุกเฉิน และรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องตรวจโรค ห้องแล็ป และห้อง X-ray ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย เช่น เครื่อง CT scan, MRI, Ultrasound และมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย 50 เครื่อง ให้บริการฟอกเลือดทั้งแบบธรรมดาและแบบออนไลน์ HDF  ซึ่งเป็นการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของห้องผ่าตัดซึ่งสามารถทำการผ่าตัดได้ ทั้งเปลี่ยนไต ทำเส้นเลือดเทียม แก้ไขเส้นเลือดอุดตันและการส่องกล้องในทางเดินปัสสาวะ โดยที่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เข้ามารับการรักษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง  มูลนิธิและโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินการหากมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไทย ดังที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ได้พระราชทานพระราชนิพนธ์คำนำไว้ในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ว่า “…หวังว่าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จักเป็นอนุสสรณีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมปรารถนาของผู้มีจิตอันเป็นกุศลเจตนา และบรรดาแพทย์ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อสุขภาพและพลานามัย ของประชาชนสืบไป..”

แผนกทั้งหมด

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พร้อมให้บริการการรักษาโรคไต เรามีบริการตรวจคัดกรองโรคไต และบริการ
ห้องพักสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษา

การรักษาโรคไต

การปลูกถ่ายไต

คลินิกโรคเฉพาะทาง