เกี่ยวกับองค์กร

ข้อมูลโรงพยาบาล

ความเป็นมา

ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อมูลนิธิที่จัดตั้ง โรงพยาบาล สำหรับดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตว่า “สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นแก่ คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีเพราะเป็นกำลังสำคัญที่ทำ ให้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้สำเร็จ
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อมูลนิธิที่จัดตั้ง โรงพยาบาล สำหรับดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไตว่า “สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นแก่ คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีเพราะเป็นกำลังสำคัญที่ทำ ให้ก่อตั้ง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้สำเร็จ

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่มีพระนามของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ด้วย โดย กองทัพบกได้ยินดีมอบสิทธิการใช้ที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์ จำนวน 13 ไร่ ของกรมแพทย์ทหารบก บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ ถนนพญาไท เพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่มีพระนามของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ด้วย โดย กองทัพบก ได้ยินดีมอบสิทธิการใช้ที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์ จำนวน 13 ไร่ ของ กรมแพทย์ทหารบก บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ ถนนพญาไท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันเฉพาะทางโรคไตชั้นนำของเอเชีย”

ค่านิยม (Value)

“B-KIDNEY”

แผนกทั้งหมด

ศูนย์ไตเทียม
แผนกอายุรกรรมไต
ศูนย์ไตเทียม
แผนกอายุรกรรมไต
การรักษาโรคไต
การปลูกถ่ายไต
คลินิกโรคเฉพาะทาง

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

รายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.ชาตรี บานชื่น

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล

กรรการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

พล.ต. ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

รศ.นพ.บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

กรรมการบริหาร / เลขานุการ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์