ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนาเอกสารขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ** กรณี มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล **
 • 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 • 5. สำเนาทะเบียนผลการเรียน (Transcript)
 • 6. สำเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานผู้ช่วย
 • 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (License) สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักรังสีเทคนิค, นักกายภาพบำบัด (ถ้าสมัครในตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • 8. สำเนาใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) (เพศชาย)
 • 9. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน จำเป็นต้องใช้ )
 • 10. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
 • 11. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • 12. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะตำแหน่งงาน

** ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ **

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ
อัตราที่ต้องการ
สมัครออนไลน์
เภสัชกร
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพกายและจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • ซื่อสัตย์ สุจริตในงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

 • จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำการใช้ยา
 • ตรวจสอบการสั่งจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการไตเทียม
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า  (ปวช./ปวส.)
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีความระเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Word , Excel)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการของโรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เข้างานเช้าได้)

รายละเอียดหน้าที่ :

 • คีย์ข้อมูล / บันทึกข้อมูลลงระบบ
 • จัดเก็บข้อมูลลงระบบ / งานเดินเอกสารต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายใน – ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) (Practical Nursing)
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nursing)
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 19-30 ปี
 • มีทักษะในการประสานงานและทักษะการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และมีพฤติกรรมการบริการดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

 • งานบริการรับผู้ป่วยใหม่ จัดเตรียมเอกสาร ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 • การบริการผู้ป่วยใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นภายใต้การควบคุมของพยาบาล  
 • ช่วยเตรียมของใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ / การพยาบาลในแผนก
 • ช่วยเหลือพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น
 • ให้การบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
นักรังสีเทคนิค (X-Ray)
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานรังสีวินิจฉัย/รังสีเทคนิคโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :

 • สามารถในการถ่ายภาพรังสีแบบทั่วไป (General X-Ray และ Portable X-Ray) ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Flu OR หรือ C-arm ถ่ายภาพทางรังสีได้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งในแบบซับซ้อน และไม่ซับซ้อนได้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
พยาบาลไตเทียม (จบหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 • มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

 • ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (OPD-ER, OR, IPD)
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

 • ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ ICU
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 • มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

 • ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญีพยาบาล
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 • มีประกาศนียบัตร วิสัญญีพยาบาล (post-diploma certificate in nurse anesthetist) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 • มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่ :

 • ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
IT Support
ดูรายละเอียด

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบ การชำรุดของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ ต่อพ่วงต่างๆ
 • สามารถอธิบายข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการรับฟัง และถ่ายทอดได้ดี มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ความเข้าใจ (Server/VMware/Network/Security) เบื้องต้น
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

**หมายเหตุ : ต้องการคนที่สามารถทำงานในวันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์ และหยุดวันธรรมดาได้**

 

รายละเอียดหน้าที่ :

 • แก้ไข ติดตาม ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์และ Remote
 • สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Hardware และ Software เช่น ติดตั้ง อัพเดท และตั้งค่าการใช้งาน
 • บันทึก รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผล แก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามผลการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมต่าง ๆ
 • เพิ่ม ลบ แก้ไขสิทธิ์ สแกนหน้าเข้าประตู access control ,ระบบโทรศัพท์ภายใน PABX , ระบบ CCTV
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของ Hardware, Server ,network, ups
 • ตรวจสอบระบบแอพพลิเคชันให้พร้อมใช้งาน HIS PACS และระบบอื่นๆ
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานที่ใช้การกำหนดเวลา เช่น การสำรองข้อมูล
 • จัดทำและบำรุงรักษาตามตารางการ PM อุปกรณ์ Server Network UPS รายวัน รายสัปดาห์
 • ซ่อมแซมและกู้คืนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง hardware และ software Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • จัดการเพิ่มลบและแก้ไขสิทธิ์ของระบบไฟล์และServer รวมถึงแชร์ไดร์ต่างๆ บำรุงรักษาระบบเบื้องต้น
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเป็นประจำเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้
 • ประสานงานแก้ไขปัญหาด้านระบบ HIS, PACS และระบบอื่นๆ  ติดต่อประสานงานกับ Vender
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
 • เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
 • มีหอพักสวัสดิการ

1 อัตรา
สมัครออนไลน์
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น ทางเราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด