ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ของเสียจะคั่งและค้างอยู่ในกระแสเลือด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาว มากขึ้นหรืออาจเป็นการฟอกเลือดเพื่อรอการปลูกถ่ายไตในอนาคต

การฟอกเลือด การฟอกไต หรือการล้างไต หมายถึง การนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยเลือดจะผ่านเข้าเครื่องไตเทียมแล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดแทนไตที่เสียการทำงานไป เลือดที่ผ่านการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมแล้วจะถูกนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน ทำให้เลือดที่กลับเข้าสู่ร่างกายสะอาดและปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ

จุดเด่น

เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีความชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน ที่พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน

อาการที่สงสัยโรคไต

การตรวจพบโรคไตและได้รับการรักษาและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ และหากผู้ป่วยมีภาวะไตเสื่อมขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการฟอกไตหรือฟอกเลือด การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เข้ารับการฟอกไตและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรมไต ชั้น 1

เวลาทำการ