ข้อมูลโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันเฉพาะทางโรคไตชั้นนำของเอเชีย”

พันธกิจ (Mission)

 • ดูแลรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพ
 • สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และชะลอการเสื่อมของไต
 • ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไต
 • จัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไต

ค่านิยม (Value)

“B-KIDNEY”

 • Beyond expectation = บริการเหนือความคาดหวัง
 • Knowledgeable = มีความรู้รอบด้าน
 • Innovation = หมั่นสร้างนวัตกรรม
 • Dignity = ภาคภูมิใจในองค์กร
 • Networking = เป็นเครือข่ายโรคไต
 • Excellence = ใส่ใจเป็นเลิศ
 • agilitY = คล่องแคล่วทุกบริการ