ค้นหาแพทย์

หรือ
แผนก

พญ.สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ

พญ.สุพัตรา กาญจนากร

นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์

พญ.กชรัตน์  วิภาสธวัช

นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์

นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

นพ.สุธีระ ทองประไพ

พญ.บงกช สุรัติชัยกุล

พญ.ประภา พัตราภรณ์พิศุทธิ์

นพ.พิชา ยินเจริญ

พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

พญ.เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์

นพ.จารุวิทย์ ศศิสกุลพร

พญ.ขนิษฐา เธียรกานนท์

นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก