ค้นหาแพทย์

แผนก

ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

ศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

พญ.อัญชลี เทียมสิงห์

นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ

นพ.รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

พลตรีหญิง รศ.พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

นพ.ธนา ธุระเจน

พญ.สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ

นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์

พญ.กชรัตน์  วิภาสธวัช

นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์

พญ.สุพัตรา กาญจนากร

นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก