ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อ