การรักษาโรคไต

แผนกไตเทียม (Hemodialysis unit)

ให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเน้นในเรื่องของการดูแลและให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานซึ่งตรวจรับรองโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการฟอกเลือดที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ของเสียจะคั่งและค้างอยู่ในกระแสเลือด ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดทดแทนการทำงานของไตที่เสียไป เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่ยืนยาว มากขึ้น หรืออาจเป็นการฟอกเลือดเพื่อรอการปลูกถ่ายไตในอนาคต

การฟอกเลือด การฟอกไต หรือการล้างไต หมายถึง การนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง โดยเลือดจะผ่านเข้าเครื่อง ไตเทียมแล้วให้เครื่องทำการฟอกเลือดแทนไตที่เสียการทำงานไป เลือดที่ผ่านการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมแล้วจะถูกนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วย ในระบบที่ปราศจากการปนเปื้อน ทำให้เลือดที่กลับเข้าสู่ร่างกายสะอาดและปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ

การให้บริการ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การตรวจพบโรคไตและได้รับการรักษาและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ และหากผู้ป่วยมีภาวะไตเสื่อม ขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการฟอกไตหรือฟอกเลือด การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เข้ารับการฟอกไตและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

สถานที่ตั้ง

แผนกไตเทียม ชั้น 2

เวลาทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกไตเทียม โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โทร 02-765-3380, 02-765-3383

แพทย์ประจำคลินิก

พญ.สุนันทา วิจิตรจิตเลิศ

พญ.สุพัตรา กาญจนากร

นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์

พญ.กชรัตน์  วิภาสธวัช

นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์

นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

นพ.สุธีระ ทองประไพ

พญ.บงกช สุรัติชัยกุล

พญ.ประภา พัตราภรณ์พิศุทธิ์

นพ.พิชา ยินเจริญ

พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

พญ.เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์

พญ.ขนิษฐา เธียรกานนท์

พญ.ธันยธร วุฒิพุธนันท์

ศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

รศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

พญ.อัญชลี เทียมสิงห์

พลตรีหญิง ศ.คลินิก พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก