ข้อมูลโรงพยาบาล

รายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาล

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.ชาตรี บานชื่น

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

พล.ต. ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

รศ.นพ.บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

กรรมการบริหาร / เลขานุการ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์