ข้อมูลโรงพยาบาล

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ประธานกรรมการ)
 2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รองประธานกรรมการ คนที่ 1)
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (รองประธานกรรมการ คนที่ 2)
 4. ผู้บัญชาการทหารบก (รองประธานกรรมการ คนที่ 3)
 5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ คนที่ 4)
 6. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (กรรมการ)
 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (กรรมการ)
 8. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)
 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ (กรรมการ)
 10. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กรรมการ)
 11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล (กรรมการ)
 12. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ (กรรมการ)
 13. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร (กรรมการ)
 14. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (กรรมการ)
 15. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ)
 16. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กรรมการ)
 17. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (กรรมการ)
 18. คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ)
 19. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล (กรรมการ)
 20. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า (กรรมการ)
 21. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น (กรรมการและเหรัญญิก)
 22. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (กรรมการและผู้จัดการ)
 23. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ (กรรมการและเลขานุการ)